Διακήρυξη Θέσεων

Διακήρυξη του Δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης Πιερίας

Επωνυμία 

Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης Πιερίας

 

 Σκοποί

 

Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση μονάδων ανταλλαγής στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS

Η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής με την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων που δίνουν τη δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και αγαθών αλλά και καταγραφής ανταλλαγών μεταξύ μελών του δικτύου.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.

Η συνεργασία με τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό τη δημιουργία δικτύων προστασίας για ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

Μέλη - Νομική μορφή 

Το Δίκτυο Ανταλλαγών Ν. Πιερίας λειτουργεί σαν Ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Μέλος του μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής

 

Έδρα 

Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Κατερίνη

 

Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων 

Όργανο του Δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση του Δικτύου που αποτελείται από όλα τα μέλη του. Οι αποφάσεις που παίρνονται στην γενική συνέλευση υλοποιούνται από ομάδες εργασίας που ορίζονται στη συνέλευση.

Διαφάνεια και λογοδοσία 

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες σε όλους. Ανοικτή θα είναι επίσης η πρόσβαση όλων των μελών στα προφίλ των άλλων μελών με δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Ανταλλαγές μεταξύ των μελών

 

Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές Αρχές, μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα Ήλιος.

Για κάθε μεταφορά μονάδων Ήλιων από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο, που πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή.

Όλες οι συναλλαγές με ήλιους καταγράφονται ηλεκτρονικά. Μόνο συναλλαγές με τη μονάδα θα καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δικτύου.

Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής Ήλιων ξεκινούν από το 0, με πιστωτικό όριο 200 ήλιων ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι συναλλαγές.  Το κάθε μέλος μπορεί να φτάσει μέχρι το -200 των μονάδων του, οι οποίες θα καλυφθούν στην συνέχεια από τον μέλος με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη.

Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή, την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει τον λογαριασμό του στο 0.

Ένα μέλος μπορεί να μεταφέρει έναν αριθμό μονάδων Ήλιων σε κάποιο άλλο μέλος μέσα στο Δίκτυο αν το επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και χωρίς την μεσολάβηση κάπόιας υπηρεσίας ή παροχής προϊόντων και το άλλο μέλος μπορεί να αποδεχτει αυτή τη μεταφορά ή όχι.

Οικονομικά θέματα - συνδρομές 

Ο λογαριασμός του δικτύου θα είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη και θα υπάρχει διαφάνεια.