Όροι συμμετοχής

 

Το Δίκτυο Ανταλλαγών Ν. Πιερίας αποτελεί ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Πιερία με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών χρησιμοποιώντας ως μέσο την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα  "Ήλιος".  Λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα της Οικολογικής Ομάδας "Μητέρα Γη" www.motherearth.gr 

1.Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δείγμα υπογραφής.

2.Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και από την Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου.

3.Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα "Ήλιος"

4.Όλες οι συναλλαγές με Ήλιους καταγράφονται ηλεκτρονικά είτε από τους εμπλεκόμενους χρήστες είτε από τους υπευθύνους. Κάθε μέλος ξεκινώντας έχει 0 ήλιους αλλά επίσης αρχικό πιστωτικό όριο διακοσίων (200) Ήλιων ώστε να μπορεί να συναλλαχθεί με τα άλλα μέλη. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά.

5.Το Δίκτυο δεν ευθύνεται για την ποιότητα της παροχής που προσφέρουν τα συναλλασσόμενα μέλη.

6.Υπάρχει επιλογή αξιολόγησης για τον βαθμό ικανοποίησης από την συναλλαγή και το αν αυτή πραγματοποιήθηκε σωστά και με συνέπεια. Τα μέλη που δέχθηκαν μια κακή παροχή ενθαρρύνονται να το αναφέρουν στους συντονιστές, έτσι ώστε να μπορεί να προστατευτεί το Δίκτυο 

7.Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή, την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.

8.Κάθε συναλλασσόμενος είναι υποχρεωμένος αφού έχει γίνει δέκτης κάποιας υπηρεσίας να μπει στο λογαριασμό του και να πιστώσει τον λογαριασμό του μέλους που του πρόσφερε την υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν οι ανταλλαγές.

9.Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο 0.

10.Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους, η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στην Συντονιστική Ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κατάχρηση της προβολής.

11.Στην ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν την συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.

12.Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.

13.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση στην Συντονιστική Ομάδα.

14.Η Συντονιστική Ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.